کدام استان‌ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۷ هـزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کدام استان‌ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟به گزارش صبحانه،براساس آمار بانک مرکزی، بیش از 8 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بـالغ بر 2034 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 99 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2 درصد و از نظر مبلغ 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 2 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 978 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

49.3 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در بهمن ماه 99 در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 30.7 درصد، 10.9 درصد و 7.7 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 61.4 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (48.1 درصد)، اصفهان (7.3 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از 7 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 1807 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 99 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2 درصد و از نظر مبلـغ 7.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.9 درصد و 88.8 درصد وصـول شده اسـت. درصـد تعـداد و مبلـغ چکهای وصول شده در دی ماه 1399 به ترتیب معادل 92 درصد و 88.9 درصد و در بهمن ماه 98 به ترتیب برابر 91.6 درصد و 90.5 درصد بوده است.

در بهمن ماه 1399 در استان تهران حدود 2 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشـی بـیش از 888 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 93 درصـد و از نظر ارزش 90.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (94.2 درصد)، البرز (92.8 درصد) و یزد (92.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (82.7 درصد)، لرستان (87.2 درصد) و خراسان شـمالی (87.7 درصـد) پـایین‌ترین نسبت تعداد چک‌هـای وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان‌های کشـور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (89.6 درصد)، البرز (89.4 درصد) و هرمزگان (89.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (76.7 درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (81.4 درصد) و لرستان (84.4 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خوداختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود 697 هزار فقره چک به ارزشی حدود 227 هـزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1399 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2.7 درصد و 8.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 8.1 درصد و 11.2 درصد برگشت داده شـده اسـت. درصـد تعـداد و مبلـغ چک‌های برگشت داده شده در دی ماه 1399 به‌ترتیب معادل 8 درصد و 11.1 درصد و در بهمن ماه سال 1398 به ترتیب برابر 8.4 درصد و 9.5 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 185 هزار فقره چک به ارزشی حدود 90 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7 درصد و از نظر ارزش 9.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعـداد چک‌های برگشـتی به کل چک‌های ‌مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (17.3 درصد)، لرستان (12.8 درصد) و خراسان شمالی(12.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (5.8 درصـد)، البرز (7.2 درصد) و یزد ( 7.5 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کـل تعـداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های‌ گیلان (23.3 درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (18.6 درصد) و لرستان (15.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (10.4 درصد)، البرز (10.6 درصد) و هرمزگان (10.7 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.