تازه‌ترین آمار چک‌های برگشتی
حدود ٩٩٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٦٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تازه‌ترین آمار چک‌های برگشتیبه گزارش صبحانه،براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٨ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٥٨ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 30.9 درصد و 108.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی بیش از ٦٩٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری 50.3 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 31.9 درصد، 10.8 درصد و 7.6 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنـین 63.9 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.4 درصد)، اصفهان (6.5 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

حدود ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١١٩١ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه 99 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 40.1 درصد و 128.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 87.5 درصد و 87.7 درصد وصول شده است. درصـد تعـداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 81.7 درصد و ٨� درصد و در اردیبهشت‌ماه ٩٨ به ترتیـب برابر 90.9 درصد و 90.7 درصد بوده است.

بالغ بر ٢ میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی بیش از ٦٢� هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 99 در استان تهران وصول گردید که از نظر تعداد ٨٧ درصد و از نظر ارزش 88.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (90.9 درصد)، همدان (90.2 درصد) و کرمانشاه (89.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (80.2 درصد)، کردستان (83.5 درصد) و هرمزگان (84.1 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز و گیلان (هر کدام 90.4 درصد)، همدان (89.4 درصد) و آذربایجان غربی (88.2 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسـان جنوبی (78.6 درصد)، خراسان شمالی (80.6 درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (81.5 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را بـه خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ٩٩٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٦٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 99 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 درصد کاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 12.5 درصد و 12.3 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلـغ چک‌های برگشـت داده شده در فروردین ماه ٩٩ به ترتیب معادل 18.3 درصد و ٢� درصد و در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر 9.1 درصد و 9.3 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهـران حدود ٣٣٢ هزار فقـره چک به ارزشی بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ١٣ درصد و از نظر ارزش 11.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (19.8 درصد)، کردستان (16.5 درصد) و هرمزگـان(15.9 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گـیلان (9.1 درصد)،  همدان (9.8 درصد) و کرمانشاه (10.4 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌هـای برگشـتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشـتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (21.4 درصد)، خراسان شـمالی (19.4 درصد) و کهگیلویه و بویراحمـد (18.5 درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌هـای البرز و گیلان (هر کدام 9.6 درصد)، همدان(10.6 درصد) و آذربایجان غربی (11.8 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را بـه خـود اختصاص داده‌اند./ تسنیم