آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.66%
یک تا دو سال
3.25%
چهارسال
5.49%
به نتیجه نمی رسد
89.59%