آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
در صورت انصراف از دریافت یارانه، دوست دارید این مبلغ در کجا هزینه شود؟
خدمات درمانی
43.86%
حمل و نقل عمومی
8.04%
رونق تولید
29.48%
تامین اجتماعی
18.62%
تعداد کل آراء : 709