نرخ سود بین بانکی چقدر شد؟
نرخ سود بین بانکی نسبت به هفته قبل افزایش یافت و به عدد ۱۸.۳۱ درصد رسید.
نرخ سود بین بانکی چقدر شد؟
به گزارش صبحانه، با توجه به داده‌های سایت بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۲۴ تیر ماه نسبت به رقم هفته قبل با افزایش مواجه شد و به عدد ۱۸.۳۱ درصد رسید.

گفتنی است، نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ به ۱۷.۵۹ درصد رسیده بود.نرخ سود بین بانکی نسبت به هفته قبل افزایش یافت

نرخ سود بین بانکی چقدر شد؟