افزایش قیمت بنزین ترافیک را کاهش داد؟
به گفته سرهنگ رازقی، اصلاح قیمت بنزین باعث کاهش ترافیک شده است، اما این تاثیر موقتی خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین ترافیک را کاهش داد؟به گزارش صبحانه،سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره تاثیر اصلاح قیمت بنزین بر ترافیک شهر تهران گفت: اصلاح قیمت بنزین از روز ۲۵ آبان ماه، باعث روانی ترافیک و کم شدن حجم ترافیک شده است.

سرهنگ رازقی افزود: در بررسی‌های مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ مشخص شد از طول ترافیک و حجم ترافیک صبح ۱۵ درصد و از ترافیک بعدازظهر ۲۵ درصد کاسته شده است.

وی ادامه داد: به نظر کارشناسان، این تاثیر موقتی خواهد بود و تا کمتر از یک سال دیگر، مردم وضعیت مصرف سوخت را کنترل کرده و میزان مصرف و حجم ترافیک به حالت قبل باز می‌گردد./میزان