آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
2.14%
یک تا دو سال
7.06%
چهارسال
12.35%
به نتیجه نمی رسد
78.46%