آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.65%
یک تا دو سال
3.36%
چهارسال
5.68%
به نتیجه نمی رسد
89.31%