آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
2.03%
یک تا دو سال
5.89%
چهارسال
10.3%
به نتیجه نمی رسد
81.78%