آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.83%
یک تا دو سال
5.25%
چهارسال
9.13%
به نتیجه نمی رسد
83.79%