آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.62%
یک تا دو سال
3.61%
چهارسال
6.14%
به نتیجه نمی رسد
88.63%