آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.72%
یک تا دو سال
4.47%
چهارسال
7.74%
به نتیجه نمی رسد
86.07%