آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.77%
یک تا دو سال
4.8%
چهارسال
8.26%
به نتیجه نمی رسد
85.17%