آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
1.64%
یک تا دو سال
4.1%
چهارسال
6.99%
به نتیجه نمی رسد
87.27%