آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
فکر می کنید وعده های اقتصادی دولت دوازدهم در چند سال اجرایی شود؟
کمتر از یکسال
2.64%
یک تا دو سال
9.88%
چهارسال
16.41%
به نتیجه نمی رسد
71.08%