آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام عضو اقتصادی کابینه باید تغییر کند؟
وزیر اقتصاد
20.99%
رییس کل بانک مرکزی
15.09%
وزیر صنعت، معدن و تجارت
57.08%
وزیر تعاون یا جهادکشاورزی
6.84%