آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام دستاورد اقتصادی دولت را بهتر لمس می کنید؟
رشد اقتصادی
4.17%
کاهش تورم
49.51%
اتمام دوره رکود
4.17%
پایان تحریم های اقتصادی
42.14%