آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
مقصر اصلی شکل گیری فیش های حقوقی نجومی کیست؟
دولت فعلی
20.16%
دولت سابق
30.06%
قانون گذاران سابق
11.62%
مدیران دستگاههای نظارتی
38.16%