تعیین قوانین خارجی برات در لایحه تجارت - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۰۴۹۸۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین خارجی برات را تعیین کردند.
تعیین قوانین خارجی برات در لایحه تجارتبه گزارش صبحانه،نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در بخش قوانین خارجی، ماده ۴۳۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء کرده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

در ادامه ماده ۴۳۴ این لایحه به تصویب مجلس رسید که به موجب آن شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۳۵ این لایحه نیز مقرر کردند آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می شود. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.

مجلس همچنین ماده ۴۳۶ لایحه تجارت را به تصویب رساند که به موجب آن مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

همچنین طبق ماده۴۳۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

نمایندگان در ماده ۴۳۸ این لایحه هم مقرر کردند امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

به موجب ماده ۴۳۹ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

در ماده ۴۴۰ این لایحه نیز آمده است ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

نمایندگان در ماده ۴۴۱ لایحه تجارت هم مقرر کردند نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

به موجب ماده ۴۴۲ این لایحه عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

مجلس در ادامه ماده  ۴۴۳ را به تصویب رساند که براساس آن هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

طبق تبصره این ماده مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

تعیین احکام مربوط به سفته در لایحه تجارت


نمایندگان مجلس احکام مربوط به سفته را در لایحه تجارت به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در فصل مربوط به سفته ماده ۴۴۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن  سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

نمایندگان در ادامه ماده  ۴۴۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده۴۴۶ این لایحه مقرر کردند سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

به موجب ماده ۴۴۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،  محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

نمایندگان همچنین ماده ۴۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مجلس در ادامه ماده ۴۴۹ این لایحه را به تصویب رساند که به موجب آن دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

نمایندگان با تصویب ماده۴۵۰ لایحه تجارت مقرر کردند در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: