دادستان عمومی و انقلاب اردستان ادامه داد: مأموران پس از حضور و بررسی و تأیید گزارش، نسبت به اعزام طفل به همراه ناپدری و مادر به دادسرا اقدام کردند.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت جسمانی طفل، نامبرده جهت درمان به بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان اعزام و دستورات لازم جهت نگهداری طفل به بهزیستی صادر شد و در خصوص ناپدری و مادر نیز با توجه به محتویات پرونده قرار قانونی صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.